PROFESJONALNY BROKER HANDLOWY

TCC COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie jest osobą prawną działającą w imieniu własnym negocjując warunki handlowe umów kupna-sprzedaży na określone partie towarów, produktów, czy usług. Doprowadza również do zawierania transakcji w cudzym imieniu i na cudzy rachunek (działalność brokera handlowego), pobierając prowizję wyłącznie od zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży.

TCC COMPANY w kanałach dystrybucji jako niezależny broker handlowy pomiędzy producentami, dystrybutorami, czy innymi podmiotami handlowymi, a nabywcami oferowanych przez nich produktów takimi jak; hurtownicy, detaliści, czy w niektórych przypadkach producenci oraz między hurtownikami, a detalistami.

TCC COMPANY działając jako broker handlowy w imieniu klienta nie przejmują prawa własności do produktów będących przedmiotem transakcji, ale działa w imieniu i na rachunek zleceniodawcy, głównym zadaniem jest pomoc w kupnie i sprzedaży różnego rodzaju towarów, produktów i usług - reprezentując nabywcę lub sprzedawcę produktu. Relacje pomiędzy producentami, dystrybutorami i dostawcami, a TCC COMPANY jako brokerem handlowym mają charakter długookresowy, choć transakcje zawierane są raczej w sposób doraźny i rola TCC COMPANY kończy się po zawarciu transakcji kupna- sprzedaży.


Podstawowym produktem, które sprzedaje TCC COMPANY jest informacja jaką on posiada o podaży, popycie i cenach w danej branży, zapotrzebowaniu na dany towar. Broker handlowy ze swoją wiedzą o dostępnych produktach w szczególności rzadko nabywanych, sezonowych, używanych środkach trwałych itp. stanowi cenną i mało kosztowną pomoc w szybkim nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz stosunków wymiennych między sprzedającymi i kupującymi.

TCC COMPANY zajmuje się transakcjami hurtowymi, nie przechowujemy towarów zakupionych w imieniu klienta, choć inaczej jest w przypadku niektórych transakcji kupna/sprzedaży na własny rachunek, gdzie nabyty towar w ilościach hurtowych przechowywany jest w magazynach sprzedawcy, a w przypadku braku takiej możliwości w magazynach własnych.

Z punktu widzenia TCC COMPANY nie ma znaczenia, czy towarem jest obuwie, śruby, materiały budowlane, owoce, czy samochody. Działamy w szerokim spektrum towarów i usług.


Jak działamy w TCC COMPANY?

1

Jako agent handlowy:

• działamy na zlecenie jednego lub kilku producentów, dystrybutorów lub innych podmiotów będących uczestnikami uzupełniających się branż,
• niekiedy uzyskujemy od producentów prawo wyłączności sprzedaży określonej grupy towarów, tzw. licencję w odniesieniu do określonej grupy klientów i obszaru, wówczas pozycja jedynego oferenta stwarza nam korzystną pozycję (przewaga nad konkurentami),
• oprócz sprzedaży organizujemy niekiedy składowanie i transport produktów oraz dbamy o ich promocję i marketing,
• współpraca z TCC COMPANY ma wielką zaletą polegającą na możliwości jednoczesnej obsługi dużej grupy producentów i możliwość kompletowania asortymentu dla detalistów.

Angażowanie brokerów handlowych jest szczególnie korzystne dla producentów, których produkcja podlega wahaniom sezonowym lub wówczas, gdy obsługiwany rynek jest zbyt mały, aby uzasadnić potrzebę zatrudniania pełnoetatowych pracowników zajmujących się zbytem.
Prowizja pobierana przez TCC COMPANY jest naliczana w procentach od wartości zawartej transakcji w momencie wpływu zapłaty na rachunek zleceniodawcy. Jej wysokość zależy od kategorii produktów, marki, rozległości obsługiwanego rynku i związanych z tym trudnościami nawiązywania kontaktów, polityki rynkowej zleceniodawcy, zakresu świadczonych przez agenta usług. 

2

Jako agent zakupowy:

• TCC COMPANY działa najczęściej na zlecenie detalistów zlokalizowanych w małych miastach,
• zbieramy zamówienia od detalistów oraz w ich imieniu i na ich rachunek dokonujemy zakupów wprost u producentów,
• często zajmujemy się także organizacją dostaw, wysyłką, przechowywaniem towarów oraz ich transportem.
Dzięki pośrednictwu, wiedzy i doświadczeniu przedstawicieli TCC COMPANY drobni detaliści mogą zakupić produkty po najlepszych cenach dostępnych tylko dla dużych kontrahentów. 

3

Jako agent komisowy:

Umowa komisu polega na przejęciu przez TCC COMPANY (komisanta) zlecenia zobowiązującego go, za wynagrodzeniem, do sprzedaży produktów na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu. Komisant fizycznie dysponuje produktami, prowadzi samodzielne negocjacje z nabywcami odnośnie do terminów dostaw i płatności. Komitent (producent, dystrybutor) decyduje natomiast o warunkach sprzedaży (cenie, miejscu).
W przypadku długoterminowych umów najczęściej TCC COMPANY pobiera należność za towar od nabywcy i po potrąceniu swojej prowizji przekazuje zapłatę komitentowi, w przypadku umowy jednorazowej należność za sprzedany przez komisanta towar jest wpłacana na rachunek komitenta, który po jej wpływie wypłaca agentowi należną prowizję.
W stosunkach opartych na umowie komisowej istotne znaczenie ma ustalenie wysokości ceny towaru. Komitent w przypadku sprzedaży komisowej zazwyczaj ustala cenę minimalną, w przypadku zakupu maksymalną. 

4

Jako agent aukcyjny:

Z pośrednictwa w organizacji aukcji TCC COMPANY korzystają zarówno wielcy producenci lub mali detaliści, na ich zlecenie uczestniczą oni w licytacji i zawierają transakcje kupna-sprzedaży na produkty, które wymagają organoleptycznej oceny i są wystawiane do wglądu na aukcji w postaci całych partii (lotów), bądź w postaci próbek (np. kawa, herbata, wełna, zabawki, owoce, obuwie i inne).

5

Jako uczestnik rynku:

Często ma miejsce sytuacja, że przedstawiciele TCC COMPANY posiadają wiedzę o możliwości zakupu towaru po bardzo atrakcyjnej cenie, w ilościach stockowych, końcówek serii lub towau pochodzącego z likwidacji działalności handlowej, czy produkcyjnej, ale nie posiadamy zlecenia od klientów na dany towar, w takim przypadku nabywamy go we własnym imieniu i następnie oferujemy na wolnym rynku stając się jego uczestnikiem.


Tak więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedażą, kupnem dowolnego towaru, prosimy o informacje o innych podmiotach posiadających towar lub usługi do zbycia w atrakcyjnych cenach, za takie informacje płacimy prowizje od zawartych transakcji lub wynagrodzenie jest wypłacane za informację handlową.


TCC COMPANY Spółka z o.o.
ul. Wschodnia 5, 05-090 Raszyn (k/Warszawy)
KRS 0000906068
NIP 5342641182
REGON 389238651

Pon - Pt: 09:00 do 17:00
Sob: 10:00 do 14:00

+48 xxx xxx xxx© created by: www.stronaza300.pl